מילון מונחים משפטי

סינון לפי תחום התמחות

משפט מסחרי

הליך הבראה (בתאגיד)

הליך הבראה מוסדר בחוק החברות, תשנ"ט-1999. הרעיון המרכזי בהליך הבראת תאגיד הוא מתן הזדמנות לתאגיד לשיקום תוך שמירה על נכסיה, עובדיה ועצם קיומה. למעשה, מדובר על הליך של הסדר מול...

מכרז

מכרז הוא הליך של פנייה לקבלת הצעות לביצוע מיזם מסוים עבור הפונה, לאספקת מוצר או שירות מסוים לפונה, לרכישת נכס שהוא רוצה למכור, או לקבלת משרה אצל הפונה במסגרת הסכם שיחתם בין הצדדים.   ברוב המכרזים...

גניבת עין

גניבת עין הנה עוולה נזיקית המתבצעת בזמן שאדם מנסה להיבנות מהמוניטין של בעל מוצר או שירות כלשהו באמצעות הטעיית הציבור לחשוב שמדובר באותו המוצר. גניבת העין פוגעת בבעל המוניטין אשר השקיע רבות ביצי...

הגבלים עסקיים

הגבלים עסקיים הוא ענף משפטי אשר עוסק בקידום התחרות ואוסר על תחרות לא הוגנת. עיקר הפיקוח על התחרות נעשה בידי הרשות להגבלים עסקיים ובהתאם לחוק הגבלים עסקיים תשמ"ח-1988. מטרתם העיקרית של ...

הסכם סודיות

הסכם סודיות הוא הסכם משפטי בין שני צדדים המסדיר חשיפת מידע בין שני הצדדים, חושף המידע ומקבלו, תוך כדי הפצת המידע לאחרים. סוד מסחרי מוגדר בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 כמידע עסקי מכל סוג, ...

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים הן מערך של זכויות ייחודיות שהוענקו ליוצר של יצירה מקורית, כדי שיוכל לנצל את היצירה במרבית דרכי הניצול המוכרות, ולהפיק ממנה את התועלת הכלכלית הטמונה בה, או להרשות לאחר לעשו...

הוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה, במסגרתה הוא נדרש לשלם את החוב או למלא אחר פסק הדין בתוך פרק זמן מסוים. האזהרה מפרטת את זכותו של החייב להתייצב לחקירת י...

איחוד תיקים

חייב אשר נפתח כנגדו יותר מתיק אחד של הוצאה לפועל, רשאי במקרים מסוימים להגיש בקשה לאיחוד התיקים. במידה והבקשה מתקבלת, ירוכזו כל ההליכים המתנהלים נגדו במסגרת תיק אחד חדש (תיק האיחוד), תיק שינ...

המסלול המקוצר בהוצאה לפועל

בשנת 2009 נכנס לתוקפו תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967, תיקון שהביא לשינוי משמעותי בהתנהלות של מערכת ההוצאה לפועל, כאשר בין היתר במסגרת התיקון הוקמה יחידת ה...

התנגדות לביצוע שטר

חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל לביצוע שטר או המחאה (צ'ק) יכול להגיש התנגדות לביצוע השטר במידה והוא סבור כי הוא מחזיק בנימוקים מתאימים להתנגדות. נימוקים אפשריים להתנגדות יכולים...

חייב מוגבל באמצעים

חייב המודיע להוצאה לפועל כי הוא אינו מסוגל לשלם את החוב בתוך פרק זמן הקבוע בחוק (בדרך כלל בין שנתיים לארבע שנים ובהתאם לגודל החוב) יכול להיות מוכרז כחייב מוגבל באמצעים. החייב ...

חקירת יכולת

חקירת יכולת היא חקירה שמבצע רשם ההוצאה לפועל במסגרתה הוא מברר את מצבו הכלכלי של החייב, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה, יציאותיו מישראל וכניסותיו אליה, חובותיו והוצאותיו. מטרת החקירה היא לברר ...

טענת "פרעתי"

משמעות טענת "פרעתי" היא שהחייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל טוען שהוא כבר השיב את החוב שבגללו נפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל. ולכן, פתיחת התיק אינה מוצדקת ויש לסגור אותו. ניתן לעלות את הטענה בכל ש...

כינוס נכסים

כינוס נכסים הוא הליך משפטי הכולל תפיסת נכס ושליטה בו, כך שניתן יהיה להיפרע ממנו. הכונס ממונה על ידי רשם ההוצאה לפועל במסגרת הליכי ההוצאה לפועל ותפקידו לשלוט ולנהל את אחד מנכסיו של החייב, וז...

מאגר "חייבים משתמטים"

תיקון 43 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967, מאפשר לזוכה לרשום את החייב ב-"מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים משתלום חובותיהם". לשם כך על הזוכה להגיש בקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל, ...

מסלול מזונות בהוצאה לפועל

בתיקון 42 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967, הוחלט על הקמת "מסלול מזונות", במסגרת מסלול זה לשכת ההוצאה לפועל מבצעת את פסק הדין למזונות תוך התערבות מינימלית של הזוכה בהל...

פשיטת רגל

פשיטת רגל היא הליך של חדלות פירעון החל על חייבים שהם יחידים. בהכרזתו של החייב כפושט רגל יש יתרונות וחסרונות עבור החייב עצמו ועבור נושיו. ברוב המקרים החייב הוא זה שמבקש להיכנס להליך פשיטת רגל כד...

צו הבאה בהוצאה לפועל

במידה וחייב בהליכי ההוצאה לפועל לא התייצב לחקירת יכולת, לבירור או לבדיקה ניתן להוציא כנגדו צו הבאה. מדובר בצו שניתן לבקשתו של הזוכה בהליכי ההוצאה לפועל והוא צו המורה למשטרת ...

צו הפטר

צו הפטר הוא צו שניתן על ידי שופט בית המשפט המחוזי המסיים הליכי פשיטת רגל, על פי תנאים שנקבעו בחוק. הצו מאפשר למעשה את מחיקת יתרת חובותיהם של החייבים שלא נפרעו בהליך ומעניק להם את האפשרות לפתוח דף ח...

רשם ההוצאה לפועל

רשם ההוצאה לפועל הוא הגורם השיפוטי במערכת ההוצאה לפועל, מערכת השייכת לרשות האכיפה והגבייה של מדינת ישראל. רשם ההוצאה לפועל מתמנה לתפקידו על פי חוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967. תפקידיו ...

תביעה על סכום קצוב

תביעה על סכום קצוב במסגרת הליכי ההוצאה לפועל היא תביעה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראייה בכתב, או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקו...

תביעת חוב

לאחר מתן צו כינוס נכסים במסגרת הליך של פשיטת רגל, על כל נושה הטוען שהחייב חב לו חוב, להגיש תביעת חוב. תביעת החוב מוגשת לבעל התפקיד שמטפל בהליך (מנהל מיוחד או נאמן) ואת התביעות יש להגיש תוך 6 חו...

נאמן בפשיטת רגל

מינויו של הנאמן ואופי תפקידו מעוגנים בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.   נאמן בהליך פשיטת רגל ממונה לתפקידו על ידי בית המשפט לאחר הכרזת פשיטת רגל.   תפקידו של ה...

נזיקין - נזקי גוף ותאונות

הגנת "אמת דיברתי" בתביעות לשון הרע

הגנת "אמת דיברתי" שנקראת גם "אמת בפרסום" מהווה טענת הגנה לנתבע בתביעות לשון הרע, הן במסלול הפלילי והן במסלול האזרחי והיא קבועה בסעיף 14 לחוק איסור לש...

לשון הרע

לשון הרע למעשה הוא אמירה הפוגעת בכבודות או בשמו הטוב של אדם, קבוצת בני אדם או ארגון. במדינות רבות, נחשבת לשון הרע לעבירה פלילית ולעוולה אזרחית.   בישראל, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-19...

אחריות נזיקית

כאשר מוגשת לבית המשפט תביעה נזיקית בגין עוולה מסוימת, ראשית עליו לבחון מהו משטר האחריות החל בנסיבות העניין. המשטרים הרלוונטים לדיני הנזיקין הם אלה: 1. אחריות מוחלטת – משמעה שניתן לחיי...

אחריות שילוחית בדיני נזיקין (אחריות מעביד)

ככלל, האחריות בנזיקין מוטלת על המעוול (מי שביצע את העוולה). כלומר, מוטלת עליו אחריות אישית על מעשים שביצע. לעיתים יימצא גם השולח או ...

אשם תורם

מדובר בדוקטרינה המהווה לרוב טענת הגנה, כלומר הצד הנתבע יטען אותה בדרך כלל. טענה של אשם תורם משמעה כי האדם הניזוק, במעשיו או במחדליו, תרם לגרימת הנזק, או לעוצמת הנזק. קבלת הטענה לרוב לא תביא לקריס...

דיני הנזיקין

דיני הנזיקין הם תחום במשפט האזרחי, העוסק בעוולות ונזקים שנגרמו, ומבקש לספק להם מענה. מצדה האחד של תביעת נזיקין יעמוד תמיד התובע, שהוא למעשה הניזוק, והוא אדם או קבוצה פרטיים. בצד הנתבע עש...

הגנות

לא כל טענה הנשמעת בבית המשפט מצד המזיק, הנתבע, היא טענת הגנה. לעיתים, מדובר בטענות המנסות לתקוף את האפשרות של המזיק להיות אחראי בגין מעשה הנזיקין, כלומר לסייג מהאחריות הנזיקית שהניזוק רוצה לייחס לו ול...

הדבר מעיד על עצמו

כלל "הדבר מעיד על עצמו" או "הדבר מדבר בעד עצמו" (בלטינית: Res Ipsa Loquitur ) הינו כלל עזר בדיני הנזיקין. מקורו של הכלל הוא במשפט האנגלי אך הוא אומץ גם למשפט הישראלי והוענק לו מש...

הולדה בעוולה

הולדה בעוולה היא תביעה של הורה כנגד רופא או בית חולים, עקב רשלנות שבגינה נמנעה מהם האפשרות להפיל עובר שנולד עם מום. לצד העילה של הולדה בעוולה, פעמים רבות הילד עצמו מצטרף, ומגיש תביעה בשל...

הפרת חובה חקוקה

הפרת חובה חקוקה היא למעשה עוולת מסגרת בדיני הנזיקין. הוכחת עוולה זו תיצור חבות לנתבע שהפר חובה החלה עליו לפי חיקוק ולפי התנאים המנויים בסעיף 63 לפקודת הנזיקין.   על מנת להוכ...

חוק הפלת"ד

חוק הפלת״ד הביא לרפורמה בתחום הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים, שכן לפני חקיקתו היה התחום כפוף לדיני הנזיקין הרגילים. הקושי שנבע מכך, היה שהנפגע בתאונה נדרש להוכיח שנגרם לו נזק על ידי התרשלותו של הנ...

יסוד השכנות

מדובר ביסוד המסייע בהוכחתה של חובת זהירות מושגית, במסגרת עוולת הרשלנות. בית המשפט העליון קבע לעניין זה קריטריונים לקביעתה של ״שכנות״: 1. יחס או קשר מקדים שמבסס קרבה – למשל הורה וילד, תלמיד...

מטרד

פקודת הנזיקין מונה שתי עבירות של מטרד: מטרד לציבור – הקבועה בסעיף 42 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], ומטרד ליחיד – הקבועה בסעיף 44 לפקודה.   מטרד לציבור הוא מעשה שנעשה בניגוד לדין, או מחדל המפר חובה מ...

נזק כלכלי טהור

נזק כלכלי טהור הוא נזק כלכלי שלא נלווה אליו נזק גוף או רכוש, ושלגביו מיושם כלל שלילה הקובע כי: אין חובת זהירות של יוצר סיכון למי שניזוק נזק כלכלי טהור כתוצאה מהתממשות הסיכון. כלומר כאש...

נזק נפשי

השאלה העיקרית במסגרת תביעה בגין נזק נפשי היא אם קיימת חובת זהירות של יוצר הסיכון, ביחס לנפשו של נקלע הסיכון, בהתאם לטיב הקשר ביניהם.   ניתן לחשוב על שלושה תרחישים בהקשר זה: 1. מקרה של ״כמ...

נזקי גוף

נזקי גוף הם נזקיים גופניים הנגרמים לאדם כתוצאה מתאונה ועליהם מבקש הנפגע פיצוי מהפוגע. לפגיעה גופנית השלכות שונות, בהיבט הפיסי פגיעה כזו כרוכה בכאבים, בפגיעה קבועה או זמנית ביכולת התנועה ופגיעה בר...

ניתוח כלכלי של דיני הנזיקין

מדובר בגישה בדיני הנזיקין (המתחרה בגישת הצדק המתקן),גישה המתבססת על יעילות שבאמצעותה שואפים להשיג רווחה מצרפית מיטבית. המטרה היא לייעל את העלויות הכרוכות בתקלות...

עוולת גרם הפרת חוזה

סעיף 62 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] קובע, כי מי שביודעין ובלי צידוק מספיק, גורם לאדם להפר חוזה מחייב כדין שבינו לבין אדם שלישי, הריהו עושה עוולה כלפי אותם אדם שלישי, אולם האדם ה...

עוולת הסגת גבול

סעיף 29 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] קובע שני יסודות מרכזיים לעוות הסגת הגבול: 1. כניסה למקרקעין – כלומר לא רק כניסה ״חדשה״, אלא גם פלישה שבה נכנסתי למקום עם הזמנה אבל ההזמנה פקעה ואין...

עוולת הרשלנות

לעוולת הרשלנות ארבעה יסודות: 1. חובה2. הפרת חובה3. קשר סיבתי4. נזק   ״חובה״ משמעה למעשה כל סיכון שהוא צפוי. הפסיקה מחלקת את סוגי החובה לשניים: חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קו...

עוולת התקיפה

לעוולת התקיפה שלושה יסודות מרכזיים: 1. שימוש בכוח2. במתכוון3. ללא הסכמה   באשר לכוונה, החוק דורש ״כוונה סתם״, שמשמעה שימוש בכוח באופן רצוני, ללא קשר לשאלה אם התכוונתי שהכוח הזה י...

פיצויים בדיני נזיקין

דיני הנזיקין נידונים בשני שלבים, כאשר בשלב הראשון נשאל אם הנתבע אחראי לנזק, כלומר אחראי בנזיקין, ובמידה וכן, בשלב השני נשאל מהו הסעד שלו זכאי הניזוק. דוגמאות לסעדים הם למש...

צדק מתקן

תפיסת הצדק המתקן למעשה מעדיפה שיקולים של ערכים מוגנים וזכויות יסוד, על פני שיקולי עלות תועלת. כלומר מדובר בגישה מוסרית המבקשת להגן על ערכים מסוימים, גם אם ההשלכות אינן בהכרח לטובת הכלל והרווחה המ...

קרנית (קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים)

הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, נקראת גם קרנית.   למעשה, מדובר בתאגיד שהוקם על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (פלת"ד) במטרה להבטיח ...

רפואה מתגוננת

רפואה מתגוננת הוא מצב בו, הרופאים אשר רוצים להימנע מתביעות בגין תקיפה או רשלנות, משנים את אופן פעולתם ומתאימים אותו לסטנדרטים הנהוגים על פי בתי המשפט. זהו מצב שאינו רצוי, שהרי השאיפה הי...

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית מתרחשת כאשר רופא עושה מעשה מסוים, או נמנע מעשיית מעשה מסוים, תוך סטייה מהסטנדרטים הרפואיים המקובלים בנסיבות העניין, כאשר כתוצאה מכך נגרם נזק למטופל.   תביעה בגין רש...

תאונת דרכים

תאונות דרכים בעבר נכללו תחת פקודת הנזיקין והתנהלו לפיה, בעוד שהיום מקרים של תאונות דרכים נידונים בהתאם לחוק הפלת״ד (חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים) תשל"ה-1975. חוק הפלת״ד מגדיר תאונת דרכי...

תאונת עבודה

הגדרתו של מאורע כתאונת עבודה קבועה בחוק המוסד לביטוח לאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995, ולפיה שני תנאים צריכים להתקיים כדי שתאונה שנגרמה לעובד תוכר כתאונת עבודה: ראשית – התאונה צריכה להתרחש תוך...

מקרקעין ונדל"ן

הערת אזהרה

הערת אזהרה היא פעולה משפטית הנעשית בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) בנוגע להתחייבות בכתב של בעל הזכויות במקרקעין לעשות בהם עסקה או התחייבות להימנע מלעשות בהם עסקה. הערת אזהרה, בראש ובראשונה נועד...

ארנונה

ארנונה היא למעשה מס מוניציפלי המוטל על תושבי יישוב מסוים לשם מימון פעולות הרשות המקומית. יש הסוברים כי מקור השם של המס "ארנונה" לקוחה מהשפה הארמית ומשמעותה היא "מס חלקאי" אך יש הסוברים כי המקור הוא...

בית משותף

על פי חוק המקרקעין תשכ"ט-1969, בית משותף הוא בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים. הרישום של הבית כבית משותף חיוני לצורך חלוקה מסודרת של הזכויות בין הבעלים. לכל דירה בבי...

היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין על ידי הרשות המקומית אשר אישרה תכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין של הבעלים. היטל השבחה המשולם לוועדה המקומית ברשות המקומית, מותנה בעליית ערך ...

היתר בנייה

היתר בנייה הוא האישור שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין. היתר הבנייה כולל מסמך עיקרי שבו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה ואליו נספח ...

המפקח על רישום המקרקעין

המפקח על רישום המקרקעין הוא הגוף המוסמך להעניק צו לרישום בית משותף ולהכריע בתביעות בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים. המפקח ממונה על ידי שר המשפטים ובסמכותו לקבל ה...

הפקעה של מקרקעין

הפקעת מקרקעין היא העברה כפויה בתמורה או ללא תמורה של מקרקעין. ההפקעה נעשית בהתאם למספר חוקים,על ידי רשויות המדינה ולצורכי הציבור בלבד. כל הרשויות המפקיעות שטח מסוים חייבות בתשלום ...

זיקת הנאה

זיקת הנאה במקרקעין היא זכות קניינית אשר ניתנה לאדם או לישות משפטית כלשהי להשתמש במקרקעין הנמצאים בבעלותו של אדם אחר. מקרקעין בהם יש זיקת הנאה נקראים מקרקעין כפופים. זיקת הנאה יכולה להתבטא בזכו...

זכות קדימה

זכות קדימה היא זכות במקרקעין המקנה לבעליה קדימות במקרה של מכירת זכות בנכס, כך שכאשר בעל זכות קיימת בנכס (למשל הבעלים של הנכס) רוצה למכור אותו, הוא חייב להציע את הזכות לבעל זכות הקדימה לפני שי...

חוזה שכירות למגורים

חוזה שכירות למגורים הוא חוזה שבמסגרתו ניתנת זכות שכירות בדירה למטרת מגורים. על פי התוספת השנייה לחוק השכירות והשאילה, תשל"א 1971 חוזה שכירות למגורים צריך לכלול בין היתר את הפ...

חכירה

חכירה היא מערכת יחסים משפטית המבוססת על הסכם שבו צד אחד (המחכיר) שהוא בעל הקניין, מעניק זכויות קנייניות מסוימות לצד השני (החוכר). בתמורה להענקת הזכויות החוכר משלם למחכיר "דמי חכירה". לרוב בהסכמי חכירה...

לשכת רישום המקרקעין (טאבו)

לשכת רישום המקרקעין שייכת לאגף רישום והסדר מקרקעין שבמשרד המשפטים. הלשכה אחראית על ניהול פנקסי המקרקעין ותיקי הפעולה אשר מכילים את אוסף התעודות והמסמכים ששימשו יסו...

מס רכישה

סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג-1963 קובע כי במכירת זכות במקרקעין הרוכש חייב לשלם מס רכישה: "במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת המקרקעין." עם זאת, תקנות מיסוי מקרקעין ...

מס שבח מקרקעין

מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין בישראל או מכירת מניות באיגוד מקרקעין. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 הוא המסגרת החוקית המעגנת את תשלום המס. המס...

מרשם המקרקעין

מרשם המקרקעין הוא מערכת בה מתועדות זכויות או פעולות משפטיות, הנוגעות לזהותם של בעלי זכויות הקניין במקרקעין באזור מסוים. בישראל, הגוף המנהל את מרשם המקרקעין הוא אגף רישום והסדר מקרקעין ב...

משכנתה

משמעותה היא שיעבוד המקרקעין על ידי בעל הזכות לטובת אחר, על מנת להבטיח את זכויותיו. ברוב המקרים המשכנתה נרשמת על מנת להבטיח החזר של הלוואה אשר ניתנה לבעל הקרקע (בעל הנכס). מדובר בדרך כלל בהלוואה גדול...

נסח טאבו

נסח טאבו הוא תעודת הזהות של הנכס. הנסח מאפשר לראות את המידע המבוקש לגבי מקרקעין מסוים. הנסח מפרט את כל פרטי הנכס, את בעליו וחלוקת הבעלות ביניהם והאם רשומות עליו הערות אזהרה מטעם רוכש מסוים או מטע...

עסקת מכר מקרקעין

הסכם מכר מקרקעין הוא חוזה המגדיר קניה או מכירה של נכס מקרקעין כלשהו והוא מסדיר את העסקה הגדולה והחשובה ביותר בחייהם של מרבית מהאנשים אשר לרוב יערכו עסקה כזאת רק פעם אחת בחייהם. דר...

פינוי בינוי

פינוי בינוי הוא למעשה פוייקט בנייה בקנה מידה עירוני שבמסגרתו, בתי מגורים ישנים נהרסים ונבנים מעליהם בנייני מגורים חדשים. מטרת הפרוייקט היא גם שדרוג אזורים ישנים או מוזנחים בעיר על מנת לשפר...

פרצלציה

פרצלציה היא חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה המופיעה בתכנית מפורטת לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו). תהליך מדידת הקרקעות מתבצע באמצעות מודד מוסמך, והוא מאו...

שטר קניין

שטר בדיני הקניין הוא מסמך המעיד על יצירת או העברת זכות בקניין ובמיוחד במקרקעין. בישראל שטר הינו מסמך הכרחי לצורך רישום של עסקה והזכויות המועברות במרשם המקרקעין (טאבו) על שם בעליהן.   שטר...

שינוי ייעוד מקרקעין

ייעוד המקרקעין הינו המטרה המותרת לצורך שימוש במקרקעין כפי שנקבעה בתכנית לבניין עיר (תב"ע) החלה על מקרקעין מסוים. בתב"ע ניתן למצוא מקרקעין בעלי יעודים שונים כמו: משרדים, מגורי...

תב"ע (תכנית בניין עיר)

תכנית בניין עיר היא מסמך בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימוש בקרקע בשטח נתון כלשהו. סעיף 145 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 קובע כי אין לבצע (כמעט) כל פעולה במקרקעין אלא א...

תמ"א 38

תמ"א 38 או בשמה המלא – תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, היא יוזמה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בראשות האדריכל יונה פיטלסון ובעזרת צוות רחב היקף של יועצים ומתכננים.   התכנית א...

תקנון בית משותף

בתקנון הבית המשותף מוסדרים היחסים בין בעלי הדירות וזכויותיהם וחובותיהם לגבי הבית המשותף. על בעלי הדירות בבית משותף יחולו הוראות "התקנון המצוי" המפורטות בתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-19...

משפחה וגירושין

אימוץ ילדים

אימוץ הוא הליך המקנה לאדם מעמד חוקי של הורה על ילד שנולד לאנשים אחרים. הליך האימוץ מחייב את המאמץ לגדל את הילד המאומץ בפועל והוא מתאפשר אחרי שהאנשים להם נולד הילד איבדו את הזכויות החוקיות ע...

אפוטרופוס

אפוטרופוס הוא אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. בישראל החוק אשר מסדיר את מינוי האפוטרופוס הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. סעיף 14 לחוק קובע כי ההורים הם האפוטרופוסים הט...

בית דין רבני

בתי הדין הרבניים הם חלק ממערכת המשפט בישראל, הכוללת גם את בתי הדין הדתיים אשר פוסקים על פי ההלכה היהודית והמשפט העברי. חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג-1953 קובע כי לבתי ...

בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט שדן בנושאים הקשורים לדיני משפחה כמו הסדרי הגירושין (הגירושין עצמם יכולים להיות בבית הדין הרבני), משמורות ילדים, מזונות, חלוקת רכוש...

גירושים של בני זוג (יהודים)

בני זוג יהודים המעוניינים לסיים את קשר הנישואים שביניהם, בין אם נישאו בנישואים אזרחיים ובין אם עשו זאת בנישואים דתיים, כדת משה וישראל, יוכלו לעשות זאת רק על ידי ק...

הליכי פונדקאות בישראל

הליכי הפונדקאות בישראל החלו בעקבות עתירה שהגישו בני זוג שנאסר עליהם לקיים הליך פונדקאות בארץ.   אותה עתירה הניעה את הקמתה של ועדת אלוני - ועדה ציבורית לבדיקת נושא...

הסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה בין בני זוג, אשר מבקשים לעגן באופן מסודר את הנושאים הכלכליים בינהם במהלך חיי הנישואין ולפניהם. כמו כן, הסכם הממון יכול לכלול נושאים אחרים כמו: חינוך הילדים משמורות עליהם וכו....

חזקת הגיל הרך

סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 קובע כי באין הסכמה בין ההורים החיים בנפרד לגבי משמורות הילדים יופעלו שני כללים: כל העניינים הנוגעים לאפוטרופוסותו של הקטין, חלוקתה בי...

חלוקת רכוש

במסגרת הליך הגירושין נעשית חלוקת רכוש בין בני הזוג, ומטבע הדברים לצעד זה ישנם השלכות כלכליות מרחיקות לכת על הצדדים. במידה ובני הזוג נישאו טרם כניסת חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 לתוק...

ידועים בציבור

ההגדרה הכללית של "ידועים בציבור" היא זוג שמקיים מסגרת משפחתית מבלי שהם נשואים זה לזו.   המדינה הכירה במושג זה כדרך להחיל את מארג הזכויות והחובות של זוגות נשואים, על זוגות שבחרו ...

יחידות הסיוע

יחידות הסיוע הן יחידות טיפוליות אשר תפקידן המרכזי הוא לתת מענה טיפולי ומיד למשפחות הנמצאות במשבר פרידה וגירושין, כאשר למעשה הצוות ביחידות פורש בפני המשפחה מידע על הדרכים עומדות בפניה ליי...

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו עניינו בעתיד במידה ויגיע למצב בו הוא לא יוכל לטפל בכך בעצמו. לאחרונה גבר השיח אודות האפשרות הזאת אשר...

ירושה

ירושה במובן של חוק הירושה התשכ"ה-1965 היא פעולה משפטית המתייחסת להעברת רכושו של נפטר ליורש. סעיף 1 לחוק הירושה קובע כי עם מותו של אדם עובר עזבונו ליורשיו. החוק הישראלי מכיר בשתי דרכים של העברת ירושת ...

מזונות אישה

אישה נשואה זכאית ויכולה לתבוע מזונות מבעלה כל עוד לא הותר קשר הנישואין. המזונות משולמים לאישה עד למועד הגירושין בין בני הזוג או עד מתן פסק דין לגירושין על ידי בית הדין הרבני. אישה הנשואה כ...

מזונות ילדים

לעיתים קרובות מזונות ילדים מהווים את "סלע המחלוקת" בסכסוכי גירושים. במקרים בהם בני הזוג אשר מתגרשים מצליחים להגיע בינהם להסכמה בנושא, הם קובעים בהסכם מה הוא הסכום אותו מתחייב האב לשלם בגי...

מרוץ הסמכויות

מרוץ הסמכויות הוא מצב משפטי המתאר סיטואציה בה סכסוך בין שני בעלי דין יכול להתדיין בפני שני מוסדות שיפוט שונים ולבעל הדין קיימת תחושה כי התוצאות תלויות במוסד שידון בהליך. על כן, הוא ממהר...

מרוץ הסמכויות

"מרוץ הסמכויות" הוא למעשה מונח משפטי המתר מצב בו סכסוך שהתגלע בין שני בעלי דין יכול להידון בפני שני מוסדות שיפוט שונים ובעלי הדין סבורים כי תוצאת ההליך תלויה במוסד אשר ירכוש את הסמכות ...

משמורת ילדים

עניין משמורת הילדים דן ביחסים המעשיים-משפטיים שבין ההורה לילדיו. למשל, הזכות של ההורה להחליט מה הכי טוב עבור ילדו וכן החובה לדאוג לצרכיו.   בישראל, ישנה הפרדה בין משמורת לבין אפוט...

עיזבון

עיזבון הוא מונח משפטי המייצג את רכושו של המנוח לאחר מותו על פני תקופה שתחילתה במועד הפטירה של המנוח וסיומה בתום הליך ההורשה בעת חלוקת הרכוש בין היורשים. עזבונו של אדם יכול לכלול מגוון רחב של נכסים ...

פוליגמיה

המילה פוליגמיה מקורה ביוונית ומשמעותה היא רב-זוגיות או ריבוי בני זוג. באנתרופולגיה, פוליגמיה מתייחסת לנישואין עם בני זוג רבים אך לעיתים המונח פוליגמיה מציין ריבוי בני זוג ללא קשר לשאלה האם הם נש...

צוואה

צוואה היא מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. הצוואה תהיה תקפה במידה והיא נעשתה באחת הדרכים הקבועות בחוק ובמידה ולא נפל בה פגם שלא ניתן לתיקון.המשפט הישראלי, על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965...

תסמונת הניכור ההורי

ניכור הורי היא תופעה המתרחשת על רקע פרידה של בני זוג וכאשר ילד מתנכר לאביו או אימו, ללא כל הצדקה. המונח "ניכור הורי" נטבע לראשונה בשנת 1985 בארצות הברית על ידי פסיכיאטר ילדי...

משפט אזרחי

אבעיה

המונח אבעיה או בעיה מקורו בשורש הארמי "בעי" שעניינו לבקש או לשאול.   כלומר, אבעיה הינו הליך משפטי יוצא דופן ומיוחד אשר במסגרתו פונה אדם או גוף בעל סמכות מעין-שיפוטית בשאלה לבית המשפט על מנ...

אסיפה כללית

אסיפה כללית היא אסיפת בעלי המניות של החברה, והיא נחשבת לאחד מהאורגנים שלה. החברה רשאית בכפוף למגבלות שבחוק להקצות לאסיפה הכללית סמכויות שונות ולהעניק לה את היכולת לקבל החלטות בנושאים שונים ...

בן ממשיך במושב

בן ממשיך הוא בן או נכד של בעלי משק חקלאי אשר מינו אותו כבן ממשיך או הורישו לו את המשק החקלאי. לא ניתן למנות יותר מצאצא אחד כבן ממשיך. מינויו של הבן הממשיך תלוי בסוג הסכם החכירה החל במו...

בעלי מניות

בעל מניות הוא אדם או ארגון שיש בבעלותו מניות בחברה ציבורית או פרטית. מעמדם של בעלי המניות מוסדר בחוק החברות התשנ"ט-1999. בעל מניה בחברה פרטית הוא מי שרשום במרשם בעלי המניות, או מי שאוחז בשטר...

דוקטרינת הגולגולת הדקה ("Eggshell Skull Rule")

הינה דוקטרינה קיימת בהלכה הפסוקה לפיה המזיק נושא באחריות לנזקים עקב מעשה העוולה שביצע אף אם מדובר בנזקים שהתפתחו עקב רגישותו המיוחדת של הניזוק. ...

דחייה על הסף

דחייה על הסף מעוגנת בסעיף 101 לתקנות סדר הדין האזרחי והיא למעשה החלטה סופית ומהווה מעשה בית דין. כלומר, לא ניתן יהיה להגיש את התביעה מחדש אך ניתן יהיה לבחור באפיק של ערעור על החלטת הדחייה...

דיון בדלתיים סגורות

דיון ב"דלתיים סגורות" הוא דיון המתנהל בבית משפט, בית דין או ועדה, שלא בנוכחות קהל.   ככלל, הליכים משפטיים יהיו פומביים זאת על מנת שהצדק יעשה ויראה.   סעיף 69(א...

דיני חדלות פירעון

דיני חדלות פרעון מסדירים מצב בו חייב אינו יכול לפרוע את חובו. זאת, להבדיל מחייב שאינו רוצה לפרוע את חובו.   חדלות פירעון החלה ברצון של עסקים להתפתח ולהשתפר. לשם כך, עסקים...

דיני מחשבים

דיני מחשבים הם קובץ של חוקים אחדים שנחקקו במטרה להסדיר את השימוש במחשבים, ויישומה של החקיקה הכללית לבעיות מיוחדות שמעוררת הטכנולוגיה החדשה של המחשבים.   כעיקרון, החקיקה הכללית כמו ד...

דיני מיסים

דיני מיסים (או דיני מס) הוא מונח המאגד את החוקים מכוחם מוטל מס על ידי השלטון, על כל פעילות כלכלית.   חוק הקובע הטלת מס, מגדיר גם האוכלוסייה עליה מוטל המס, בגין איזו פעילות כלכלית ואת ...

דיני עשיית עושר ולא במשפט

עשיית עושר ולא במשפט (או בקיצור, עשיית עושר) מעוגנת בחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979, והיא מאגדת עילות תביעה משפטיות שאינן מצויות בגדרן של דינים אחרים כמו די...

דיני תאגידים

דיני התאגידים עוסקים במעמד המשפטי של תאגיד מכל סוג שהוא, את חובותיו וזכויותיו שלו ושל נושאי המשרה בו.   ישנם סוגים שונים של תאגידים: אגודות שיתופיות, עמותות, חברות לתועלת הציבור, ...

דירקטור חיצוני (דח"צ)

דירקטור חיצוני (דח"צ) הוא דירקטור שאינו קשור באופן ישיר לבעלי השליטה בחברה והוא אינו מקבל משכורת מהחברה. על דח"צ מוטלת החובה לבקר את פעולות החברה ולוודא שהיא משרתת את רצונם ...

דירקטוריון

הדירקטוריון הוא אורגן של החברה, אשר ממונה על ידי בעלי המניות. חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנהל כללי של החברה. חברי הדירקטוריון עוסקים בגיבוש האסטרט...

החוק לצמצום השימוש במזומן

בשנת 2018 חוקק חוק לצמצום השימוש במזומן. מטרת החוק היא הגבלת השימוש במזומן על מנת להביא לצמצום ההון השחור ולהיאבק בתופעת כמו הלבנת הון השתמטות ממס, מימון טרור וכד...

הליך גישור

הליך הגישור הינו דרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים. אופן ביצוע ההליך ומהותו מעוגנים בתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993.   ההליך מומלץ לאנשים שנמצאים בסכסוך ורוצים להימנע מהביורוקרטיה וה...

המוציא מחברו עליו הראיה

כלל זה לקוח במקור מהמשפט העברי, בעל תוקף מהכתוב בתורה בספר דברים ואומץ אל תוך המשפט האזרחי.   המוציא מחברו עליו הראיה הינו כלל הקובע כי על הצד התובע במשפט אזרח...

הפרה יסודית

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970, קובע כי אם חוזה הופר הפרה יסודית זכאי הצד הנפגע לבטל את החוזה באופן מיידי והוא אינו חייב לאפשר למפר הזדמנות לתקן את ההפרה. עוד מגדיר החוק מה נח...

הצעה וקיבול

על פי סעיף 1 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 התנאי הבסיסי ביותר עבור חוזה הוא קיומם של הצעה וקיבול. הצעה תיחשב לכשרה כאשר היא מאופיינת בגמירות דעתו של המציע ובמסוימות. כאשר הצעה מסוימת מא...

הרמת מסך

הרמת מסך היא כלי משפטי המאפשר לייחס את החובות והזכויות של חברה בערבון מוגבל (בע"מ) לבעליה. שימוש במנגנון של הרמת מסך נחשב לפעילות חריגה שכן הוא נוגד את העיקרון של האישיות המשפטית הנפרדת, עקרון הע...

השתק עילה

בעולם המשפט קיימת דוקטרינה המכונה "מעשה בית-דין" (Res judicata) והיא מבוססת על עיקרון סופיות הדיון המונע מבעל דין לעורר טענה שכבר נדונה והוכרעה על ידי בית המשפט. במסגרת דוקטרינה זו ניתן להבחין ...

השתק פלוגתא

השתק פלוגתא הינו חלק מדוקטרינה המכונה "מעשה בית-דין" (Res judicata) המבוססת על עיקרון סופיות הדיון.   השתק פלוגתא הוא למעשה מצב בו בית המשפט הכריע בנושא מסוים כחלק מהדיון בין הצדדים ...

התיישנות במשפט האזרחי

התיישנות מהווה חלק מהמשפט הפרוצדוראלי והיא מתארת מצב בו שלמרות שלאדם מסוים יש עילת תביעה, הדין מונע מאותו אדם לתבוע משום שחלף זמן רב מידי מיום שקמה לו עילת התביעה ועד למ...

זוטי דברים

זוטי דברים היא הגנה העומדת לנתבע במשפט אזרחי וזאת בהתאם לסעיף 4 לפקודת הנזיקין: "לא יראו כעוולה מעשה, שאילו היה חוזר ונשנה לא היה בו כדי ליצור תביעה לזכות נוגדת, ואדם בר-דעת ומזג כרגיל לא היה...

חברה בע"מ (בעירבון מוגבל)

חברה בע"מ היא סוג של תאגיד בעל אישיות משפטית נפרדת המאגדת אנשים בדרך כלל, לשם הפקת רווחים. למעשה, היא מהווה מסגרת משפטית מקובלת לניהול פעילות עסקית משותפת.   ...

חוזה (הסכם)

חוזה הוא ביטוי משפטי חברתי להסכמה הנובעת ממפגש רצונות בין שני צדדים כשירים. כתנאי לכריתת חוזה צריכים להתקיים 3 תנאי סף: כוונה ליצירת תנאים משפטיים, שפיטות וכשירות משפטית. ישנם 3 מרכיבים עיקר...

חוזה יחס

חוזה יחס הוא חוזה שבא להסדיר יחסים ארוכי טווח. שכן מרבית החוזים הם קצרי טווח, ומטרתם להסדיר עסקה מסוימות ספציפית, אך קיימים גם חוזים ארוכי טווח שמימושם מתבצע במשך שנים רבות, כמו חוזה עבודה אישי א...

חוזה לטובת אדם שלישי

חוזה לטובת אדם שלישי הוא סוג מיוחד של חוזה. סעיף 34 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973, קובע כי "חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה מקנה למוטב את הזכות לדרוש את ק...

חוזה למראית עין

חוזה למראית עין הוא חוזה שקיימת בו אי-התאמה בין הסכמתם הגלויה של הצדדים כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוזה לבין רצונם וכוונתם האמתיים. למשל חוזה מכר דירה בו הצדדים מסכימים ביניהם על תשלום...

חוזים אחידים

חוזה אחיד הוא חוזה בעל ניסוח אחיד אשר מיועד למספר גדול של התקשרויות. לרוב החוזה נוסח בידי צד אחד או לבקשתו והוא מוצג כמוצר מוגמר אשר אינו מאפשר התמקחויות. החוזים האחידים חוסכים עלויות ניס...

חופש החוזים

ערך חשוב ואולי המרכזי ביותר בדיני החוזים הוא עקרון חופש החוזים. עקרון זה בא לידי ביטוי בהוראות חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973 לפיהן חוזה יכול להיכרת בכתב או בעל פה ובעיקר בסעיף 24 לחוק ה...

חוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן נחקק בשנת 1981, במטרה להגן על הצרכנים מפני ניצול והטעיה מצידם של העוסקים. הצרכנים נמצאים בעמדת נחיתות בכל הנוגע למיקוח ולמידע שיש ברשותם לעומת העוסקים שכוחם חזק.  ...

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 קובע, שזכותו של כל אזרח ותושב במדינה לקבל מידע מרשות ציבורית בכפוף למגבלות מסוימות שנועדו לאזן בין החופש לדעת לבין אינטרסים אחרים כמו שמירה על בטחון המדינה....

חקירה חוזרת

חקירה חוזרת באה אחרי החקירה הנגדית והיא מבוצעת על ידי הצד שזימן את העד להעיד בבית המשפט.   יש לציין כי חקירה חוזרת אינה "מקצה שיפורים" של החקירה הראשית. מטרתה של החקירה החוזרת היא הב...

טען ביניים

טען ביניים הוא הליך המעוגן בסעיפים 224-233 לתקנות סדר הדין האזרחי והוא יתנהל בבית משפט השלום.   מי שיפתח בהליך טען ביניים יהיה בעל דין שנתבע או שעלול להיתבע על ידי צדדים שונים בתביעות...

ירושת משק חקלאי

לאחר מותו של אדם הוא יכול לקבוע בצוואתו כיצד יחולק רכושו. בהעדר צוואה יתחלק עזבונו בין יורשיו בחלקים יחסיים ובהתאם לחוק הירושה תשכ"ה-1965. במקרה של משק חקלאי המצב שונה, החוק אוסר על...

כתבי טענות

בסדר הדין האזרחי כתבי טענות הם כתבי בי הדין המוגשים לבית המשפט במהלך השלב הראשון של הדיון ומטרתם להגדיר ולתחום את המחלוקת שבין הצדדים. כתב התביעה הוא המסמך הראשון אשר מוגש בכל תיק והוא נדרש ל...

לויאלי

מקורה של המילה לויאלי היא בשפה האנגלית במילה "Loyal" שפירושה נאמן. המילה לויאלי השתרשה בשפה העברית והפכה למקובלת בעיקר בהקשרים של נאמנות לארגונים, מקומות עבודה קבוצות ספורט ועוד. נאמנות נחשבת לערך ע...

ליטיגציה

ליטיגציה הוא שם מקובל למקצוע הטיעון בבית המשפט. תפקיד זה נעשה לרוב על ידי עורך דין וגם על ידי טוען רבני.   תחום הליטיגציה מוסדר בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, בהן מפורטים כללי הפרוצד...

לפנים משורת הדין

לפנים משורת הדין היא הנהגה שמקורה מהתלמוד המדברת על המוסר שמעבר לדין הכתוב. "שורה" – הכוונה לקו המסמל את החיוב. "לפנים מהשורה" – הכוונה היא נתינה מעבר למה שמחויב.   כלומר, ...

לקונה

לקונה היא חסר בדין, העדרה של הוראה בחקיקה או בתקדים המתייחסת למקרה. על פי חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 במקרים בהם בית המשפט מזהה שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא נמצאה לה כל תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה...

מחיקה על הסף

מחיקה על הסף מעוגנת בסעיף 100 לתקנות סדר הדין האזרחי ולמעשה, היא אינה סופית ואינה מהווה מעשה בית דין. לכן, לאחר שבית המשפט החליט למחוק תביעה על הסף, ניתן להגיש אותה פעם נוספת.   הנ...

נושה מובטח

בהליך פשיטת רגל ישנו עיקרון יסודי הנקרא השוויון בין הנושים. משמעות העיקרון הוא כי כל נושה יפרע באופן שווה ביחס לנושים אחרים ובהתאם לגובה החוב שהחייב חייב לו.   יחד עם זאת, נושים הם שו...

סדר דין מהיר

סדר דין מהיר הוא הליך מיוחד במערכת המשפט הישראלית ותכליתו להפוך הגשת תובענות בסכומי כסף שאינם עולים על 75,000 ש"ח לפשוטים וקלים יותר. מדובר במסלול מהיר ויעיל אשר חוסך הן לצדדים והן לבית המ...

סמכות מקומית

סוגית הסמכות המקומית מעוגנת בתקנות סדר הדין אזרחי, התשמ"ד- 1984. קביעת הסמכות המקומית עונה על השאלה באיזה מחוז שיפוט יתנהל הדיון. לכל בתי המשפט של אותו המחוז, יש סמכות מקומית מקבילה לאות...

סמכות עניינית

סמכות עניינית עוסקת בשאלת הסמכות של הערכאה לדון בעניין משפטי מסוים. סמכותו העניינית הדנה בשאלת מהות הערכאה עצמה וסמכותה לדון בעניין משפטי מסוים והינה מן השאלות המשפטיות והשיפוטיות כאחד....

סעד זמני

סעד זמני מוגדר בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד- 1984 והוא מיועד לאחת משתי מטרות: הבטחת קיומו התקין של ההליך המשפטי והבטחת ביצועו של פסק- הדין. בקשה לסעד זמני תועיל לתובע במקרים בהם קיים חשש...

עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב משמש במסגרת הליכי פשיטת רגל, הוצאה לפועל וכסעד זמני במשפט אזרחי. הגבלת היציאה פוגעת בזכותו החוקתית של אדם לחופש תנועה לפי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ועל כן בהתאם לפסקת ...

עיקול זמני

עיקול הוא פעולה משפטית המופנית כלפי בעליו של נכס או כנגד המחזיק בנכס ומטרתה להגביל סחירות בנכס ואת יכולת השימוש בו, והכל כדי שהנתבע לא יוכל לסכל את פרעון החוב וכדי שהתובע יוכל לממש את פסק הדי...

עקרון הקטנת הנזק

מדובר בעיקרון כללי לפיו על הניזוק לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להפחית את הנזק שנגרם לו כתוצאה ממעשיו של המזיק אשר פגע בו.   עיקרון זה לא תמיד מקבל ביטוי כסעיף בחוק. בח...

עקרון תום הלב

עקרון תום הלב הוא מושג משמעותי ביותר במשפט הישראלי ובפרט בדיני החוזים, סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 קובע כי "בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב." ואילו ...

ערעור

ערעור הוא הליך במשפט, במסגרתו אחד הצדדים לדיון (או שניהם), אינו מסכים עם פסק הדין או עם החלטה אחרת, פונה לערכאה גבוהה יותר על מנת שזו תדון פעם נוספת בעניינו ותשנה את הפסיקה. לכל אדם בישראל קיימת הזכו...

פגישת מהו"ת (מידע, היכרות ותיאום)

פגישת מהו"ת (מידע, היכרות ותיאום) מיועדת לסייע לצדדים להליך המשפטי לפתור את הסכסוך אשר התגלע ביניהם בדרך של גישור ולמעשה להימנע מכניסה להליך משפטי בירוק...

פירוק חברה (מרצון)

פירוק מרצון הוא למעשה סיום חייה של חברה וחיסולה כאישיות משפטית נפרדת. מטרת ההליך הוא ניצול הנכסים והמשאבים הכלכליים אשר עדיין נמצאים ברשות החברה לשם כיסוי החלק המרבי מחובותיה. הל...

פירוק חברה (על ידי בית המשפט)

ההליך שבסופו חברה מחוסלת על ידי בית המשפט, מתחיל רק אם הוגשה לבית המשפט בקשה לפירוק החברה. בית המשפט מוסמך לסרב לבקשה או להורות על פירוק החברה בהתאם לפקודת החב...

פסיקתא

פסיקתא היא תמצית של פסק הדין אשר כוללת רק את ההוראות האופרטיביות ללא ההנמקה המופיעה בפסק הדין המלא. במקרים בהם ניתן פסק דין ארוך ומסובך שתוצאתו היא כי פלוני חייב לאלמוני סכום כסף מסוים, ניתן לבקש מ...

פסלות שופט

פסילתו של שופט היא סוגיה רגישה. מדובר בהליך שבתי משפט בארץ ובעולם ממעטים מאוד לנקוט, משום שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המקצועית של השופט וכן לעכב הליכי משפט. עם זאת, כאשר הנסיבות דורשות זאת, ...

פסק דין הצהרתי וסעד הצהרתי

פסק דין הצהרתי הוא פסק דין שמסגרתו ניתן סעד הצהרתי שבית המשפט יכול להעניק. הסעד ההצהרתי הוא ביחס לזכויות ולחובות של הצדדים בתיק מסוים והיא כובלת אותם באופן דומה ...

פקודת ביזיון בית המשפט

פקודת ביזיון בית המשפט נקבעה בשנת 1929 על ידי ממשלת המנדט שהיה בארץ ישראל. למעשה, הפקודה שימשה ככלי לטיפול בעד המסרב להיחקר בבית המשפט ולאכיפת פסקי דין.   הפקודה...

פשרה בהליך אזרחי

חוק בתי-המשפט קבע הסדר מיוחד בו פוסק בית-המשפט, בעניין אזרחי, בדרך של פשרה (סעיף 79א לחוק בתי-המשפט, התשמ"ד1984). על-פי מילות הסעיף, הוסמך בית-המשפט הדן בעניין אזרחי לפסוק בעניין ...

צו מניעה

צו מניעה הוא צו הניתן על ידי בית המשפט לפיו אדם יהיה מנוע מלעשות פעולה מסוימת. צו מניעה מהווה חלק מהסעדים אותם ניתן לתבוע מבית המשפט סעדים אשר מנויים בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.   ...

צו עיקול זמני

צו עיקול זמני הוא סוג של סעד זמני הניתן בתובענות לסכום כסף והוא מנוי בסעיף 374 לתקנות סדר הדין האזרחי.   מטרת הצו היא הגנה מפני הברחת רכוש או כספים. כלומר, במקרה בו אחד מהצדדים מ...

קדם משפט

תקנה 140 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 עוסקת בסמכות להורות על קדם המשפט. קדם משפט הינו הליך מקדמי הנועד לסכם את כל הליכי הביניים שקדמו או שיש לקדמם, בטרם יחל שלב הבאת הראיות במשפט, לוודא כי כ...

שפיטות

שפיטות היא למעשה סוגיה – האם נושא מסוים ראוי שיידון בבית המשפט? האם עניין מסוים נחשב לשפיט?   על אף סמכותם הרחבה של בתי המשפט לדון בהמון מקרים, לא כל מחלוקת נועדה להיפתר בבית המשפט והקביעה מה...

תביעה בסדר דין מקוצר

הליך של תביעה בסדר דין מקוצר הוא הליך מהיר ויעיל. מדובר בהליך המתאים למקרים בהם לאדם יש חוזה בכתב או אסמכתא אחרת בכתב שהנתבע חייב בהם, אך לא עמד בהם, והסכום אותו דורשים שישו...

תביעות קטנות

תביעה קטנה היא הליך קצר ופשוט במשפט האזרחי, בו מבקש אדם מבית המשפט סעד אשר מוגבל בסכום. נכון לשנת 2018 הסעד המקסימלי אותו ניתן לתבוע במסגרת תביעה קטנה הוא 33,500 ₪. תביעות קטנות עוסקות ל...

תביעת שיבוב

תביעת שיבוב נקראת גם תביעת תחלוף או תביעת סוברוגציה. למעשה, מדובר במצב משפטי בו צד א' נכנס לנעליו של צד ב' כדי ליהנות מהזכויות שזכאי להן צד ב' מצד ג' או בכדי ששניהם ייהנו מזכויות אלו. &nb...

תובענה ייצוגית

מעוגנת בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006. למעשה, מדובר בתביעה שבה אדם יחיד (התובע הייצוגי) תובע בשם קבוצה. כלומר, מצב בו יש נפגעים רבים כאשר לכל נפגע נגרם נזק קל ולכן לא כדאי לכל...

תורת האורגנים

חברה אינה מבצעת את פעולותיה בעצמה במובן הפיזי, ואינה מבצעת כל פעולה השמורה לבני אנוש, גם אם אלה המיוחסים לה משפטית. לשם כך, קיימים עובדים ואנשים הפועלים מטעמה, בין אם מדובר בעובדים בכיר...

תצהיר

תצהיר הוא מסמך משפטי כתוב המשמש עדות בכתב של המצהיר ונעשה בו שימוש בכל ענפי המשפט הישראלי. במקרים רבים משמש התצהיר כדי לתמוך בבקשות שונות המצריכות הצהרה לגבי התקיימותם של תנאים ו/או מצבים עובדתיים מסו...

תקדים משפטי

למעשה מדובר על פסק דין המחייב בתי משפט לפעול על פיו, כאשר מגיע לפתחם סוגיה דומה לזו שבגינה נקבע התקדים.   בנוסף, התקדים המשפטי הוא כלי שבאמצעותו בית המשפט יוצק תוכן לחוקים או חקיקת ...

תקנון חברה

תקנון החברה הוא אחד ממסמכי היסוד של כל חברה בישראל ונחשב לחשוב ביותר מבינהם. תקנון החברה מהווה את חוקת החברה כך שניהולה השוטף תמיד כפוף לתקנון. התקנון הוא למעשה שילוב של שני חוזים. האחד בין ...

תרופות (בשל הפרת חוזה)

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א- 1970, קובע את הסעדים שניתן לקבל כתוצאה מהפרת חוזה של אחד מהצדדים והוא מהווה השלמה לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973. הפרה של חוז...

עבודה

ארגון מעסיקים

ארגון מעסיקים הוא ארגון המאגד בתוכו מעסיקים לשם עיסוק בנושאים המשותפים לאותם מעסיקים, ובפרט לצורך ניהול משא ומתן קיבוצי אל מול ארגוני העובדים. בישראל ארגוני המעבידים מאוגדים לפי הענף ה...

ארגון עובדים

ארגון עובדים הוא הביטוי המודרני להתאגדות של עובדים בשוק העבודה לשם קידום של תנאי העסקתם ושמירה על זכיותיהם. ארגון עובדים הוא הגוף אשר מוסמך על פי חוקי העבודה לייצג עובדים בפני מעסיקם. בי...

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי הוא מנגנון ממשלתי שמטרתו להגן על אזרחי המדינה במישור הכלכלי. פעילותו מוסדרת בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995. המוסד פועל כמשתמע משמו כמוסד ביטוחי – כך שתשלום שוטף בעת...

בית הדין לעבודה

במסגרת שיטת המשפט הישראלית, מערכת בתי הדין לעבודה היא מערכת נפרדת של ערכאות משפטיות העוסקות בתחום של משפט העבודה והביטחון הסוציאלי (ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכו). מערכת זו הוקמה מכו...

גיל הפרישה

גיל הפרישה הוא הגיל שבו זכאי אדם לפרוש מעבודתו מחמת גילו ולקבל פנסיה וזכויות נוספות. חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 קובע מהו גיל הפרישה בו זכאי העובד לפרוש מהעבודה ומהו גיל פרישה חובה – הגיל שבו...

דמי אבטלה

שכירים שפוטרו או התפטרו זכאים בתנאים מסוימים לדמי אבטלה, במטרה לאפשר להם לגשר על תקופת האבטלה עד למציאת מקום עבודה חדש. לפני הגשת התביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי יש להתייצב בלשכת התעסוקה ...

הלנת שכר

הלנת שכר היא מצב בו עובד אינו מקבל את מלוא שכרו במועד המתחייב על פי חוק. על פי חוק הגנת השכר תשי"ח-1958, אם השכר לא שולם עד 9 ימים מהמועד שנקבע לתשלום השכר מדובר בהלנת שכר. השכר המולן לצורך חישוב...

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא מנגנון ממשלתי שמטרתו להגן על אזרחי המדינה בפן הכלכלי. פעילותו מוסדרת בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995. המוסד פועל כמוסד ביטוחי, כלומר תשלום שו...

הסכם עבודה אישי

הסכם (חוזה) העבודה מבטא את כל ההסכמות וההתניות שבין המעסיק לעובד במסגרת יחסי העבודה בינהם. מטרתו העיקרית היא להסדיר את יחסי העבודה בינהם ולהגן עליהם.   החוק אינו מחייב את העוב...

הסכם קיבוצי

הסכם קיבוצי הוא הסכם שנחתם כתוצאה מניהול משא ומתן בין ארגון עובדים יציג ובין מעסיק או ארגון מעסיקים. ההסכם הקיבוצי מסדיר את תנאי העבודה ויחסי העבודה שבין העובדים למעסיקים והוא חל על כלל המע...

הפרשות לפנסיה

פנסיה היא סוג של גמלה חודשית המשולמת לעובדים, במטרה להבטיח המשך הכנסה בעת הפסקת עבודתם עקב פרישתם לגמלאות. כספי תשלומי הפנסיה נצברים לאורך שנות עבודתו של העובד במסגרת ביטוח פנסיוני, כאש...

זכויות סוציאליות

דיני העבודה בישראל מעניקים לעובדים שורה של זכויות סוציאליות אשר נלוות ומתווספות לתשלום שכר העבודה. בין הזכויות כאמור ניתן למצוא: דמי מחלה, חופשה שנתית, דמי הבראה, תשלום פנסיה, שעו...

חופש ההתאגדות

חופש ההתאגדות מבטא את הזכות של כל אדם להקים ארגון או להצטרף לארגון קיים ולפעול במסגרתו כדי להשיג מטרות משותפות. לחופש ההתאגדות נודעת משמעות מיוחדות בתחום יחסי העבודה ומשפט העבודה, שכן ב...

חופש העיסוק

חופש העיסוק הוא הזכות הטבעית של כל אדם לעסוק בכל עיסוק או מקצוע שיחפוץ בו. בשנת 1992 נחקק חוק יסוד: חופש העיסוק, המעניק לחופש העיסוק מעמד עליון בחוק הישראלי. סוגיה מרכזית הנוגעת לחופש העיס...

חופשת לידה (חל"ד)

חופשת לידה או בקיצור חל"ד היא חופשה בתשלום אשר ניתנת לעובדת ולעיתים גם לעובד בעקבות לידה של תינוק חדש. מטרת החל"ד היא לאפשר לאם לתת טיפול אישי לתינוק אשר נולד במהלך התקופה הראשונה ל...

חוק שכר מינימום

לפני חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987 היה נהוג לקבוע את שכר המינימום במסגרת הסכמים קיבוציים. זאת בשל דעות נוגדות – מחד, ההסתדרות הכללית נקטה בגישה כי ענייני השכר צריכים להתנהל במו"מ בין ...

חוקי מגן

חוקי מגן הם חוקים השייכים לדיני העבודה, והם נועדו לעגן את זכויותיהם הבסיסיות ביותר של העובדים. חוקי המגן מטילים חובה ענקית על המעביד להעניק לעובדיו תנאי עבודה מסוימים שאינם ניתנים לביטול אפילו בה...

יחסי עובד-מעביד

בפסיקה עובד נחשב לסטטוס או מעמד מסוים המקנה זכויות וחובות ומכאן החשיבות בהגדרת היחסים שבין עובד למעביד, כדי לדעת האם מדובר ביחסים מסוג זה, יש לבחון האם מדובר ביחסי עובד-מעביד או שמא ...

פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים הם פיצויים המשולמים לעובד עם פיטוריו, כפיצוי על אובדן מקור פרנסתו. כמו כן, במצבים מסוימים גם במקרים בהם העובד החליט להתפטר או שמעסיקו נפטר הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים...

פנסיה

פנסיה היא סוג של גמלה המשולמת בתשלום קבוע מדי פרק זמן קבוע, בדרך כלל לעובדים שכירים או למשרתי ציבור בגין תקופת עבודתם אצל מעסיק ציבורי או פרטי. מטרתן של תכניות הפנסיה השונות הוא להבטיח לאדם העובד ולש...

צו הרחבה

סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים תשי"ז-1957 מעניק לשר הכלכלה את הסמכות להרחיב בצו את תחולתו של הסכם קיבוצי על קבוצות של עובדים שאינן כלולות בהסכם. צו הרחבה יכול להרחיב תכולה מלאה של הסכם או רק הוראות...

שביתה

שביתה היא הפסקת עבודה זמנית שעובדים נוקטים כנגד מעסיקיהם כאמצעי להפעלת לחץ במסגרת סכסוך כלכלי בינם לבין המעסיק. הזכות לשביתה אינה מוגדרת בחוק. הפעולות של העובדים השובתים יכולות לבוא לידי ביטוי בקיומה...

שימוע (לפני פיטורים)

שימוע הוא הליך שבו ניתנת לאדם הזדמנות, לפני קבלת החלטה משמעותית בנוגע לסיום העסקתו, להשמיע את טענותיו בעניין זה בפני הגורם המחליט כדי שישנה את ההחלטה המתגבשת. הזכות לשימוע מע...

עבירות תעבורה

בית משפט לענייני תעבורה

בית המשפט לתעבורה הוא בית משפט שלום, אשר יושבים בו שופטים העוסקים אך ורק בדיני תעבורה ובעבירות תעבורה, ומשכך הם מפתחים מומחיות בתחום. בית המשפט לתעבורה דן בכל עבירות ה...

הפקרה לאחר פגיעה (פגע וברח)

אחת מעבירות התעבורה המוכרות ביותר אשר מוזכרת לעיתים קרובות בכלי התקשורת היא עבירה של הפקרה לאחר פגיעה בתאונת דרכים. עבירה זו מתארת מצב בו אדם מעורב בתאונת דרכים ו...

מעבר באור אדום

מעבר באור אדום הינה עבירה נפוצה יחסית מבין עבירות התעבורה. אי ציות לרמזור אדום עלול להוביל לתוצאות קשות ואף טרגיות בכביש במסגרת תאונת דרכים.   עבירה של מעבר באור אדום היא עבירת ...

נהיגה בזמן פסילה

על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש], נהיגה בזמן פסילה נחשבת לעבירה חמורה ביותר. על פי סעיף 67 לפקודה, נהיגה בזמן פסילה כוללת כמה מקרים: - מצב בו נודע לאדם כי הוא פסול מלהחזיק או לקבל ר...

נהיגה בחוסר זהירות

סעיף 21(ג) לתקנות התעבורה תשכ"א-1961 קובע כי לא ינהג אדם ברכב בקלות ראש, או בלא זהירות או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות לרבות סוג הרכב, מטען הרכב, מצב בלמי הרכב, הבחנה ...

נהיגה בשכרות

עבירת הנהיגה בשכרות נחשבת לאחת מעבירות התעבורה החמורות ביותר, והיא טומנת בחובה גם ענישה משמעותית ומרתיעה. במצב בו אדם שותה אלכוהול רב, אשר משפיע על יכולותיו המוטוריות והמחשבתיות, ולמרות ז...

סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ציבורי

עבירת סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה היא עבירה תעבורתית במהותה, עם זאת היא מעוגנת דווקא בחוק העונשין תשל"ז-1977 , ומכאן ניתן ללמוד על חומרתה. סעיף 322 לח...

עבירות תעבורה

למרות שעבירות תעבורה ברובן הגדול נחשבות גם הן לעבירות פליליות, ישנם הבדלים מסוימים בין עבירות אלו לעבירות פליליות. מרביתן של עבירות התעבורה מעוגנות בפקודת התעבורה, התשכ"א-1961 ובתקנות ה...

עבר תעבורתי

עבירות תעבורה הן עבירות פליליות, עם זאת מדובר בעבירות שאין עמן קלון ועל כן הן לא נרשמות ברישום הפלילי. עבירות תעבורה תרשמנה במסגרת עברו התעבורתי של הנאשם, אך המידע הנ"ל לא יועבר לכל מי שזכ...

פסילה מנהלית

פסילה מנהלית משמעותה הטלת איסור על נהג מלנהוג לפרק זמן מסוים, ללא החלטה שיפוטית, וזאת בשל קיומו של חשד לכך שאותו נהג ביצע עבירת תעבורה ועבר על דיני התעבורה. במקרים בהם עולה חשד לכך שנהג ...

ביטוח רכב

ביטוח רכב הוא מושג המאפיין את כלל סוגי הביטוח הקיימים לכלי רכב. שני סוגי ביטוחי הרכב השכיחים ביותר הם ביטוח חובה וביטוח מקיף:   ביטוח חובה – כשמו כן הוא. על פי פקודת ביטוח רכב מנועי אסור...

פלילי

בית המשפט לנוער

בית המשפט לנוער הוא בית משפט מיוחד וייעודי העוסק בטיפול, השגחה ושפיטה של בני נוער במקרים בהם בני נוער מואשמים בביצוען של עבירות פליליות. בנוסף לכך בית המשפט לנוער אחראי על השגחה ופיק...

גזר דין

גזר דין הוא החלטתו של בית המשפט הקובעת את עונשו של הנאשם בהליך הפלילי, לאחר שבהכרעת הדין נקבעה אשמתו והא הורשע. גזר דין בשילוב עם הכרעת הדין מהווה את פסק הדין. נוהל מתן גזר הדין מעוגן בסעיף 193 לח...

הארכת מעצר

הארכת מעצר כשמה כן היא - הארכת תקופת מעצרו של עצור בגין חשד לביצוע עבירה פלילית לאחר שהחשוד כבר נמצא במעצר. ישנם מספר סוגים של מעצרים בינהם: מעצר לצורכי חקירה, מעצר ימים ומעצר עד תום ההליכים....

הסדר טיעון

ניהולו של משפט פלילי "קלאסי" מתמקד למעשה בשתי תוצאות, הרשעה או זיכוי הנאשם, אך בין שתי האפשרויות הללו קיימת גם אופציה שלישית והיא לסיים את המשפט הפלילי באמצעות "הסדר טיעון". מדובר  בהסדר...

הצתה

הצתה היא עבירה פלילית על פי חוק העונשין,תשל"ז-1977 של הבערת אש בכוונה רעה כדי לפגוע במבנים, אנשים, באתרי טבע וצמחייה. עבירת ההצתה מעוגנת בסעיף 448 לחוק העונשין וזוהי לשונו: " המשלח אש במזיד בדבר לא לו,...

כתב אישום

כאשר אדם מבצע עבירה פלילית, נתפס ונחקר בגינה, המדינה יכולה להחליט לסגור את התיק הפלילי בשל העדר ראיות המספיקות להרשעתו או בעילה של חוסר עניין לציבור. מנגד, המדינה יכולה להגיש כנגדו "כתב אישום"....

מאסר בפועל

לבית המשפט ישנה סמכות להטיל כל עונש שהחוק מאפשר לו, במסגרת עבירה פלילית ספציפית. העונש החמור ביותר שבית המשפט יכול לפסוק הוא עונש מאסר בפועל, אמנם ישנו עונש מוות אשר ניתן להפעילו במקרים מסוימ...

סחר בסמים

עבירות של שימוש, אחזקה, גידול וסחר בסמים מוגדרות בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל"ג-1973. הפקודה קובעת כי כל סם אשר מוגדר על פי הפקודה בתור סם מסוכן הוא סם האסור לשימוש, ואחזקה, והפצה או ג...

עבירות שוחד

חוק העונשין תשל"ז-1977 מתייחס בחומרה ללקיחה ונתינה של שוחד, וקובע עונשים חומרים בגין העבירות הללו. על פי לשון החוק הנותן או מקבל שוחד בכוונה להשפיע על קיומן, מהלכן או תוצאותיהן של תחרות ספו...

פריצה, כניסה והתפרצות לדירה

עבירות הפריצה וההתפרצות מוגדרות בסעיף 405 לחוק העונשין תשל"ז-1977. החוק דורש כי המעשים יתבצעו בכוונה לבצע גניבה או פשע. עוד מבחין החוק בין פורץ, נכנס ומתפרץ.&nb...

תסקיר לעניין העונש

מדובר בתסקיר שמוגש לבית המשפט בשלב הטיעונים לעונש. בדומה לתסקיר מעצר, הוא נערך על ידי שירות המבחן (גוף המורכב מעובדים סוציאליים). תכליתו של התסקיר היא לתת לבית המשפט רקע אודות ...

תקיפה

עבירת התקיפה מוגדרת בסעיף 378 לחוק העונשין תשל"ז-1977: "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה במרמית, הרי זו תקיפה". ישנן מספר סוגים...

מצא עורך דין

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין

עו"ד טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

עו"ד אסף שלם

פלילי, תעבורה, מנהלי, צבאי, עבודה
לעמוד עו"ד

עו"ד רענן עמוסי

מתמחה בכל תחומי המשפט הפלילי
לעמוד עו"ד

עו"ד ענבל ציפרוט

מתמחה בהוצאה לפועל, פש"ר ודיני משפחה
לעמוד עו"ד

עו"ד ליאור בנימין

עבירות מין, אלימות, סמים, צבאי, מעצרים כתבי אישום
לעמוד עו"ד

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד רועי שעיה

משרד בוטיק העוסק בתחום אזרחי- מסחרי
לעמוד עו"ד

עו"ד שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

עו"ד שאול דבח

מתמחה במשפט פלילי על כל סוגי העבירות
לעמוד עו"ד

עו"ד נאוה זרנגר

מתמחה בעבירות מין, אלימות, סמים ורכוש
לעמוד עו"ד

עו"ד אורי לונטר

מוריאנו לונטר עורכי דין
לעמוד עו"ד

עו"ד מייקל עידן

משרד נזיקין, נזקי גוף ורשלנות רפואית
לעמוד עו"ד

עו"ד אורלי קורוליה חגאג

משפחה. ירושות וצוואות. הוצלפ. פשיטת רגל
לעמוד עו"ד

עו"ד ליאן אפרים

משרדנו מתמחה בעבירות תעבורה והמכון הרפואי
לעמוד עו"ד

עו"ד טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

עו"ד משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

עו"ד עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

עו"ד יוליה שנקר

משרד נזיקין - נזקי גוף ורכוש
לעמוד עו"ד

עו"ד אליהו מזרחי

משפחה וגירושין, דיני עבודה, הוצאה לפועל
לעמוד עו"ד

עו"ד אמיר נבון

פלילי , פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

יעוץ אישי

מלא פרטים ועו”ד יחזור אליך

הכתבות הנצפות באתר

נתפס נוהג לאחר שרישיונו נשלל וירצה 14 חודשי מאסר בפועל

בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה השית 14 חודשי מאסר בפועל על נאשם בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה ובמהירות מופרזת לאחר שהנאשם נתפס נוהג ביודעו כי הוא פסול נהיגה לאחר שרישיונו נשלל בהליך קודם

לכתבה המלאה >

שנת מאסר לרוכב אופנוע שדרס למוות זקנה שחצתה מעבר חצייה

בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב יפו השית 12 חודשי מאסר בפועל על נאשם בגרימת מוות ברשלנות לאחר שדרס למוות אישה מבוגרת שחצתה כביש במעבר חציה

לכתבה המלאה >

2 נשקים נתפסו הלילה בבית במזרח ירושלים

רובה מאולתר מסוג קרל גוסטב ואקדח F.N נתפסו במהלך הלילה (6.5) במסגרת פעילות ממוקדת של המשטרה בבית במזרח ירושלים. 3 חשודים נעצרו

לכתבה המלאה >

פיצוי בסך 306,922 ₪ לאישה שתבעה את העירייה בגין נזק שארע לה עקב נפילה ברחוב

בית משפט השלום בירושלים פסק פיצוי בסך של 306,922 ₪ בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת עקב נפילה ברחוב

לכתבה המלאה >

המחוזי ביטל הליך של פשיטת רגל כנגד מורשעת בגניבה ממעביד

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו קיבל את בקשתה של המבקשת לביטול הליך של פשיטת רגל לאחר שהחייבת הורשעה בביצוע עבירות פליליות הקשורות ליצירת החוב כלפי המבקשת. החייבת הורשעה בגניבה ממעביד בפעם השנייה ומשכך נקבע כי אין מקום להמשיך בהליך של פשיטת רגל

לכתבה המלאה >

נדחתה תביעה נגד דואר ישראל לפיצוי בגין עגמת נפש בשל מסירה מוטעית

בית המשפט לתביעות קטנות בנתניה קבע כי בהתאם לחסינות המוענקת לדואר ישראל על פי החוק, לא ניתן לתבוע אותה בגין מסירה מוטעית של דבר דואר, יהא הנזק שנגרם אשר יהא

לכתבה המלאה >

המחוזי ביטל הליך של פש"ר בשל חוסר תום לב מצידו של החייב

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו ביטל הליך של פש"ר שהחל כנגד חייב שחתם כערב על הלוואה שנטלה אמו. בית המשפט קבע כי התנהלותו של החייב הנגועה בחוסר תום לב מצדיקה את ביטול ההליך

לכתבה המלאה >

העליון דחה ערר על חזרתו למעצר של קטין הנאשם בשוד

בית המשפט העליון דחה ערר על החלטתו של בית המשפט לנוער בבית המשפט המחוזי בבאר שבע להחזיר נאשם קטין שהורשע במספר עבירות של שוד למעצר עד לגזירת דינו, לאחר שהנאשם התפרע במסגרת הטיפולית בה הוא טופל

לכתבה המלאה >

כ-13 חממות ושתי מעבדות ביתיות לגידול מריחואנה אותרו במהלך השבוע האחרון על ידי כוחות המשטרה

במהלך השבוע החולף הביאו לוחמי מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי לאיתורן של 13 חממות מריחואנה ושתי מעבדות ביתיות לגידול הצמח. מספר חשודים נעצרו. קרדיט צילום: דוברות המשטרה

לכתבה המלאה >

עורכי דין

אורי לונטר

מוריאנו לונטר עורכי דין
לעמוד עו"ד

טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

יוליה שנקר

משרד נזיקין - נזקי גוף ורכוש
לעמוד עו"ד

ליאן אפרים

משרדנו מתמחה בעבירות תעבורה והמכון הרפואי
לעמוד עו"ד

טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

אליהו מזרחי

משפחה וגירושין, דיני עבודה, הוצאה לפועל
לעמוד עו"ד

אורלי קורוליה חגאג

משפחה. ירושות וצוואות. הוצלפ. פשיטת רגל
לעמוד עו"ד

ערן כהן

משרד עורכי דין
לעמוד עו"ד

נאוה זרנגר

מתמחה בעבירות מין, אלימות, סמים ורכוש
לעמוד עו"ד

ליאור בנימין

עבירות מין, אלימות, סמים, צבאי, מעצרים כתבי אישום
לעמוד עו"ד

משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

שאול דבח

מתמחה במשפט פלילי על כל סוגי העבירות
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

אסף שלם

פלילי, תעבורה, מנהלי, צבאי, עבודה
לעמוד עו"ד

אמיר נבון

פלילי , פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

רועי שעיה

משרד בוטיק העוסק בתחום אזרחי- מסחרי
לעמוד עו"ד

מייקל עידן

משרד נזיקין, נזקי גוף ורשלנות רפואית
לעמוד עו"ד

רענן עמוסי

מתמחה בכל תחומי המשפט הפלילי
לעמוד עו"ד

שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

ענבל ציפרוט

מתמחה בהוצאה לפועל, פש"ר ודיני משפחה
לעמוד עו"ד

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד
back --> -->